Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- TEZ TESLİM SÜREÇLERİ VE KONTROL FORMLARI

04.10.2021 10:29

Tez Teslim Süreçleri ve Kontrol Formları

ONLINE FORM 1-Tez Savunması Öncesi İlk Teslim ve Kontrol formuna ulaşmak için tıklayınız.

Bu form tez ilk tesliminde turnitin incelemesi için doldurulması gereken formdur. Formu doldurduktan sonra 12 saat içerisinde size ve danışmanınıza benzerlik raporu ve yapmanız gereken işlemler ile ilgili bir mail gönderilecektir.

ONLINE FORM 2-Tez Savunması Sonrası Son Teslim ve Kontrol formuna ulaşmak için tıklayınız.

Bu form savunma sınavından sonra baskı onayı almak için doldurulmak zorundadır. Bu formu gönderdikten sonra 12 saat içerisinde size ve danışmanınıza tezinizin durumu ve baskı onayı ile ilgili bir mail gönderilecektir.

NOT: 

  • Yukarıdaki linkler tıklandığında bir mail adresi istenilecektir. Öğrencilerimiz kendi öğrenci numaralarını ve OBS şifrelerini kullanarak öğrencinumarası@firat.edu.tr mail adresleri ile bu forma ulaşabilirler.

1. TEZ SAVUNMA SINAV TARİHİ ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Tez savunma sınavı için tarih almak isteyen öğrencimiz aşağıdaki yolları takip edecektir. 

  • Öğrencimiz yukarıda verilen 1. numaralı linkteki tez savunması öncesi ilk teslim ve kontrol formunu doldurmalı ve tezinin son halini bu forma word dosyası olarak yüklemelidir. 

  • Enstitümüze ulaşan tezin son hali şeklen kontrol edilecek ve turnitin benzerlik incelemesi ensttümüz tarafından yapılacaktır. Turnitin benzerliği %20 in altında ise öğrencimize bilgilendirme amaçlı onay maili ile birlikte turnitin benzerlik raporu gönderilecektir.

  • Turnitin benzerlik yüzdesi %20 ve üzeri olan tezler için tez savunma tarihi başvurusu yapılamaz. Benzerlik yüzdesi %20 altına indirilip, tez yazım kılavuzuna göre yazılan tezler için yeniden yukarıdaki formun doldurulup gönderilmesi gereklidir.

- Öğrencimiz bu onay mailini aldıktan sonra 

1. Turnitin benzerliğini gösteren sayfanın çıktısı

2.  Bu mailin çıktısı da mutlaka alınmalı, turnitin onay maili taratılarak 1 ve 3 de istenilen evraklara eklenmelidir. Turnitin onayı maili ekte olmadan gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir.

3. Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi Öneri Formunu (FORM-40) ,Tez Ön Kontrol ve Teslim Formu (FORM-41), Tez Çalışması Etik Beyanı (FORM-42) ve doktora öğrencileri için (FORM-43) (İmzalanmış şekilde) kendi anabilim dalı başkanlığına teslim etmelidir. Anabilim dalı kurulu kararı ve  1,2 evrakları EBYS ile Fen Bilimleri Enstitüsüne Salı günü saat 16:00'ya kadar gönderilmelidir. 

ÖNEMLİ:

  • Form-40 içerisine yazılacak savunma sınav tarihi evrakın gönderildiği tarihten en az 30 gün sonra olacak şekilde belirlenmelidir.

  • Gönderilen evrakların enstitü yönetim kurulunda ilgili hafta değerlendirmeye alınabilmesi için evrakın en geç Salı günü mesai bitimine kadar enstitüye ulaşması gerekir. Bu tarihten önce ulaşmayan evraklar bir sonraki hafta yönetim kurulu gündemine alınır.

  • Fen Bilimleri enstitüsüne ulaşan bu evraklar her Perşembe günü enstitü yönetim kurulunda detaylı bir şekilde incelenir. Herhangi bir eksiklik yok ise bu başvuru onaylanır ve tez savunma tarihi anabilim dalı başkanlığına resmi karar yazısı ile bildirilir.

2. TEZ SAVUNMA SINAV TARİHİ ENSTİTÜ YÖNETİMİNDE ONAYLANDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Öğrencimizin tez savunma tarihi ilgili Perşembe günü yapılan EYK tarafından onaylandıktan sonra süreç aşağıdaki şekilde devam edecektir.

  • Tez savunma jürileri ve tarihlerinin onaylandığını gösteren evraklar EBYS ile enstitümüz tarafından danışman öğretim üyesine gönderilir. Bu bilgilendirme amaçlıdır.

  • Tez savunma sınavına başka üniversiteden katılacak öğretim üyelerinin görevlendirme yazıları enstitümüz tarafından mail yolu ile ilgili öğretim üyesine gönderilir. Öğrencinin danışmanının karar çıktıktan sonra 3 gün içerisinde tezin son halini dışarıdan katılacak jüri üyelerine mail yada posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. 

  • Bu aşamadan sonra tez savunmasına kadar öğrencimiz ve danışmanının yapacağı başka bir işlem yoktur.

3. TEZ SAVUNMASINDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

1. Tez savunma sınavı, EYK kararında belirtilen sınav günü ve saatinde anabilim dalı başkanlığının organizasyonuyla dijital ortamda gerçekleştirilir. Sınav günü, Tez Savunma Sınavı Tutanağının (FORM-46) ilgili alanları öğrenci veya danışmanın nezaretinde anabilim dalı sekreterliği tarafından hazırlanır. FORM-46 nın jüriye ait olan kısımları (Savunma Sınavı Tutanağı bölümü) boş bırakılır.

2. Sınav jüri üyeleri kendilerine iletilen Tez Bireysel Değerlendirme Raporunu (FORM-47sınavdan önce bizzat hazırlar ve sınav günü jüri başkanına teslim eder.

3. Sınav akademik dinleyicilere açık olarak uzaktan eğitim platformunda yapılır.

4. Sınav, öğrencinin yaptığı çalışmaları en az 40 dakika sunması ile başlar ve daha sonra soru-cevap bölümüne geçilir. Sınavın akışını jüri başkanı yönetir.  Sınav öğrencinin tez danışmanı tarafından kayıt altına alınmalıdır.

5. Sınav sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verebilir. Sınav bilgileri ve verilen karar FORM-46 ya işlenerek jüri üyeleri tarafından mavi mürekkepli kalem ile imzalanır.

6. Sınav evrakı FORM-46 ve jüri üyelerinin hazırladığı FORM-47) anabilim dalı başkanlığına verilir.

7. Anabilim dalı başkanlığı sınav evrakını en geç 3 gün içinde üst yazı ekinde Enstitüye iletir.

8. Tezinde düzeltme yapılmasına karar verilen adaylar, yüksek lisans için en geç 3 ay içinde, doktora için en geç 6 ay içinde jüri tarafından belirtilen düzeltmeleri yaptıktan sonra aynı jüri önünde yeniden savunma sınavına alınır. Düzeltme yapılması istenilen tez bölgeleri öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

9. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

10. Tezin ciltlenmiş nüshalarının jüri üyelerine dağıtımının yapıldığı, FORM-45 ile kayıt altına alınır ve bu Form ile birlikte ciltlenmiş 3 nüsha tezin en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Tezin son hali Enstitüye teslim edilmeden EYK tarafından tez tescili konusu gündeme alınmaz. Tezin teslim edilmemesi halinde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

4. TEZ SON TESLİMİ VE MEZUNİYET, DİPLOMA İŞLEMLERİ

Öğrencimizin savunmadan sonra en geç bir ay içerisinde yukarıdaki 2. Numaralı Tez Savunması Sonrası Son Teslim ve Kontrol formunu online olarak doldurması ve tezin son halini göndermesi gerekmektedir. Bu form ile enstitümüze ulaşacak tezin son hali incelenecek ve tez uygun bulunursa "Tezinize baskı onayı verildi" başlığı ile öğrencimize ve danışmanına mail gönderilecektir. Bu mailin çıktısını Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eden öğrencilerimiz imza karşılığında tez kapaklarını teslim alacaklardır. Ciltleme işlemi için gerekli kapaklar Enstitümüzden ücretsiz olarak alınacaktır. Öğrencilerimiz onay verilen şekli ile çıktı alıp tezlerini ciltletmelidir. Aksi halde tez tescil edilmez.Tez cilt kapağını enstitü öğrenci işlerinden alan öğrencimiz bu işlemden sonra aşağıdaki adımları izleyecektir.

1. Öğrenci,

a) Tezinin ciltlenmiş 3 nüshasını (Jüri tarafından mavi mürekkepli kalem ile imzalı),

b) Tez Son Kontrol Formunu (FORM-48),

c) Jüri Üyesine Tez Teslim Tutanağını (FORM-45) (savunma sonrası imzalı: Tezin son nüshasını almak istemeyen jüri üyesi savunma sınavı sonunda FORM-45 i imzalayabilir),

d) Tezin son halinin PDF formatlı dosyasının ve Türkçe-İngilizce Özetlerin (ayrı dosyalarda) bulunduğu 1 adet CD yi ve Tez savunma sınavı video kaydını

e) http:/tez.yok.gov.tr adresinden Ulusal Tez Merkezi Veri Giriş formunun imzalı çıktısı.

f) İlişik Kesme Belgesi (FORM-13) ve öğrenci kimliği belgelerini

savunma sınavı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitümüze teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde tez tescili konusu EYK gündemine alınmaz. Azami süre sonunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

2. Tez son teslimi için gerekli belgeler tamamlandığında tez tescili konusu ilgili Perşembe günü EYK gündemine alınarak karara bağlanır, tez burada son defa detaylı bir şekilde incelenir ve uygun bulunursa tescil edilir.

3. Enstitü Öğrenci İşleri kararı otomasyona işler ve diploma hazırlanır.

4. Diploma Enstitü Müdürü tarafından imzalanarak Rektörlük Makamı onayına sunulur. Rektör tarafından imzalanan diplomalar tekrar Enstitüye iletilir.

5. Mezuniyet işlemleri tamamlanan öğrenciler diplomalarını Enstitüden imza karşılığında teslim alırlar.

 

 

Hızlı Erişim