Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME

21.09.2021 09:56

BAŞVURU ŞARTLARI

-Lisansüstü başvurular, http://enstitu.firat.edu.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.

-Çevrim içi başvuru esnasında gerekli evraklar, adaylar tarafından taranarak sisteme yüklenecektir. Online başvuru sisteminde, evrak yüklenecek bölümde birden fazla evrak yüklenmesi gerekirse, ilgili evrakların dijital dosyaları birleştirilip tek bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir (Diploma, transkript vb. belgelerin birden fazla sayfa ihtiva etmesi hâlinde bütün sayfalarının taranarak eksiksiz bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir.).

-Adaylar, çevrim içi başvuru için diploma yerine, e-devletten aldıkları mezuniyet belgelerini yükleyebilirler. Ancak transkript yerine mezuniyet not ortalamalarını ihtiva etse dahi başka bir belge yüklemeleri hâlinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

-Çevrim içi başvuru işlemlerinde eksik veya hatalı belgesi olan veya yüklediği belgenin çözünürlüğü, belgenin kontrol edilmesini önleyecek kadar düşük olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu tür durumda olan adayların, belgelerini düzeltmeleri mümkün olmayacaktır.

-Herhangi bir tezli lisansüstü programına müracaat eden aday, aynı anda başka bir ana bilim dalı/programa veya başka bir enstitüde tezli yüksek lisans programına müracaat edemezler. Birden fazla başvuru olması hâlinde adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

-Lisansüstü programlara müracaatlarda, başvurulan programın puan türünde standart ALES puanının en az 55 olma şartı aranır. Doktora mezunu olup lisansüstü programa başvuru yapan adaylardan ALES sonuç belgesi istenmez. Değerlendirmede Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenmiş ALES puanı esas alınır.

-Tezsiz yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru yapılamaz.

-Doktora programlarına başvuru için ilgili alandaki yabancı dil sınav notunun en az 55 olması gerekir.

-Doktora programlarına başvuru için mezuniyet not ortalaması  (yüksek lisans 75/100, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanlarda 65/100) şartı aranır.

-Lisans derecesiyle (hazırlık sınıfı hariç dört yıllık lisans diploması) doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana, 80 ALES puanına ve yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL, e-YDS veya eşdeğer sınavlardan) 55 puana sahip olması gerekir.

-Başvuru koşulları ve değerlendirme ile ilgili ilanda yer almayan hüküm ve durumlar için, 08.10.2017 tarih ve 30204 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğe ait Senato Esasları ve ilgili Enstitülerin Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir.

-Başvuran adaylardan istenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda adayın başvurusu reddedilecektir.

-Başvuru yapılan programın istemiş olduğu kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar programa kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilecek ve ilişikleri kesilecektir.

BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME

-Enstitülerimiz lisansüstü başvuru değerlendirmelerinde, 100’lük (yüzlük) sistem genel not ortalaması esas alınmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde, 4’lük (dörtlük) genel not ortalaması 100’lük (yüzlük) genel not ortalamasına dönüştürülürken sadece YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak transkriptinde 4’lük (dörtlük) sistem ile birlikte, 100’lük (yüzlük) sistem genel not ortalaması varsa, transkriptte yer alan yüzlük sistem genel not ortalaması esas alınır.

-Başvuracağı yüksek lisans programından farklı alandan mezun olan adaylar, öncelikle başvurduğu alanla ilgili yazılı olarak yapılacak Farklı Alan Sınavı’na (FAS) alınır. Sınavda başarılı olmak için sınav puanının 50/100 ve üzeri olması gerekir. Bu sınavdan 50/100 veya üzerinde puan alan adaylar, genel değerlendirmeye alınır. Puanı 50/100’den düşük olan veya sınava girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

-Yüksek lisans için başvuruların değerlendirmesi: ALES puanı x 0.5 + lisans mezuniyet notu x 0.4 + (varsa yabancı dil notu x 0.1) şeklinde hesaplanan başarı puanları 60 ve üzerinde olan adaylar, puanına göre sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenir. Yabancı dil puanının hesaplamaya dâhil edilebilmesi için en az 40 olması gerekir.

-Doktora için başvurularda, başvurduğu ana bilim dalında yapılacak (yazılı ve sözlü) Bilimsel Değerlendirme Sınavında (BDS) 50/100 ve üzerinde puan alan aday değerlendirmeye alınır. BDS yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notunun %65’i ile sözlü sınav notunun %35’inin toplamı sınav puanı olarak alınır. Sınavda başarılı olmak için sınav puanının 50/100 ve üzeri olması gerekir. Puanı 50/100’den düşük olan veya sınavlardan birine girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

-Lisans derecesi ile doktora için başvuruların değerlendirmesi: ALES puanı x 0.5 + lisans mezuniyet notu x 0.2 + yabancı dil notu x 0.2 + bilimsel değerlendirme sınav notu x 0.1 şeklinde hesaplanan başarı puanları 70 ve üzerinde olan adaylar, puanlarına göre sıralamaya tabi tutulur.

-Yüksek lisans derecesi ile doktora için başvuruların değerlendirmesi: ALES puanı x 0.5 + yüksek lisans mezuniyet notu x 0.2 + yabancı dil notu x 0.2 + bilimsel değerlendirme sınav notu x 0.1 şeklinde hesaplanan başarı puanları 70 ve üzerinde olan adaylar, puanlarına göre sıralamaya tabi tutulur. Doktora için ilan edilen kontenjan kadar, hem lisans derecesi ile hem de yüksek lisans derecesi ile müracaat eden adayların tamamından, asıl ve yedek listeler belirlenir. Eşitlik hâlinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

-Lisans mezunu olup mühendislik tamamlayan veya ön lisans mezunu olup lisans tamamlayan adayların, hem önceki programları ile ilgili not ortalaması hem de lisans tamamlama ile elde ettikleri not ortalamasının aritmetik ortalaması ya da varsa birleştirilmiş transkriptlerinde yer alan mezuniyet not ortalamaları esas alınacaktır.

-Disiplinler arası ana bilim/ana sanat dalı (Bu anabilim dalları ilanda * ile belirtilmiştir) kapsamındaki kontenjanlar mezuniyet alanlarına göre kendi içinde gruplandırılıp değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

-Online başvuru sistemi sonuç sayfası çıktısı (imzalı)

-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi

-Biyometrik vesikalık fotoğraf (1 adet)

-Lisans diplomasının fotokopisi (yüksek lisans ve doğrudan doktora müracaatları için)

-Lisans Transkripti’nin fotokopisi (a. Yüksek lisans ve doğrudan doktora müracaatları için, b. Lisans mezunu olup mühendislik tamamlayan veya ön lisans mezunu olup lisans tamamlayan adayların, hem önceki programları ile ilgili hem de lisans tamamlama ile elde ettikleri transkriptlerinin fotokopileri ya da varsa birleştirilmiş transkriptlerinin fotokopisi)

-Yüksek lisans diplomasının fotokopisi (doktora müracaatları için)

-Yüksek Lisans Transkripti’nin fotokopisi (doktora müracaatları için)

-ALES sonuç belgesinin fotokopisi

-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YÖKDİL, YDS) veya eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

-Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesinin fotokopisi, ayrıca diploma ve transkriptleri Türkçe değilse bunların yeminli tercüman tarafından çevrilmiş, noter onaylı Türkçeye çevirilerinin fotokopileri (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden alınmış yükseköğretim diplomaları için Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) usul ve esasları dikkate alınacaktır. Bu usul ve esaslara göre denklik belgesi gereken durumlarda, aday denklik belgesi çevrim içi sisteme yüklemez veya kesin kayıt sırasında denklik belgesini ibraz etmez ise kaydı yapılmaz ve başvurusu iptal edilir.).

-Kesin kayıt hakkı kazanan erkek adaylar, kayıt sırasında e-devletten aldıkları askerlik durum belgesini vermek zorundadırlar.

-Danışman tercih formu (İlgili enstitüden kesin kayıt sırasında temin edilecektir.)

-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıtta istenen belgelerin fotokopilerini kesin kayda gelirken beraberlerinde getirip teslim etmek ve bu belgelerin tamamının asıllarını ibraz etmek zorundadır. Belgelerin asılları ibraz edilmediği takdirde adayın kaydı yapılmaz ve başvurusu iptal edilir.

-Kesin kayıt için şahsen veya vekâletli dilekçe ile başvurmak zorunludur. Vekâletli başvurularda vekâlet eden kişi, T.C. Kimlik Kartı fotokopisini teslim etmek zorundadır.

KESİN KAYIT YERLERİ VE İLETİŞİM

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fırat Üniversitesi

Mühendislik Kampüsü / ELAZIĞ

fenbilim@firat.edu.tr

Önemli Notlar:

-Başvuru, değerlendirme ve kayıt ile ilgili tüm sorularınız, yüz yüze veya telefon ile değil sadece e-posta ile cevaplanacaktır. Her türlü soru, sorun ve önerileriniz için ilgili Enstitünün e-posta adresi ile iletişime geçiniz.

-Başvuru ve kayıt süresince mesai gün ve saatleri içerisinde olmak kaydıyla gönderdiğiniz e-postalarınız en geç 24 saat içerisinde cevaplanacaktır.

-Kesin kayıt haricinde tüm işlemler çevrim içi yürütülecektir.

-Olası değişiklik ve durumlardan zamanında haberdar olmak ve mağduriyet yaşamamak için başvuru ve kayıt tarihleri süresince adaylar, Üniversitemizin, İlgili Enstitümüzün ve ilgili Ana Bilim Dalı/Programın resmi internet sayfasını takip etmek zorundadır. Bu iletişim kanallarından yapılmış duyurular, adayların şahıslarına yapılmış duyurular olarak kabul edilecektir.

-Duyuruların takip edilmesi tamamen adayların yükümlülüğündedir.

 

Hızlı Erişim