Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

-100/2000 YÖK DOKTORA BURSU

21.09.2021 07:47

1. 100/2000 YÖK doktora burs programının amacı nedir?

Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere Devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemektir.

2. Bu burs programı usül ve esaslarına göre Bursiyer ne demektir.

Bursiyer: 100/2000 Doktora Bursu almayı hak kazanan doktora öğrencisini ifade etmektedir.

3. 100/2000 YÖK doktora bursu ne demektir?

100/2000 YÖK Doktora Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek alanlardaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri destekleyerek ülkemizin doktoralı insan kaynağı ihtiyacı süreçlerine katkı sağlamak için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık burstur.

4. Burs verilecek alanlar hangi kurum tarafından belirlenir?

Burs verilecek öncelikli doktora alanları YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

5. YÖK burs verilecek öncelikli alanları belirledikten sonra üniversiteler hangi adımı atar?

Yükseköğretim kurumları, YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen öncelikli alt alanlardan, eğitim vermek istedikleri mevcut doktora programlarını ve bu programlardaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, halen doktora eğitimine devam eden öğrenci sayıları ile bu program kapsamında yetiştirmeyi planladıkları öğrenci sayılarını ve doktora kabul şartlarını YÖK’e bildirir. Yükseköğretim kurumlarından alınan başvuru talepleri YÖK Yürütme Kurulunca değerlendirilir; bu program kapsamında kabul edilen yükseköğretim kurumları, öncelikli alt alanları ve doktora öğrenci sayıları belirlenir ve ilan edilir.

6. 100/2000 YÖK doktora burs Programına başvuru şartları nelerdir?

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

7. YÖK 100/2000 doktora bursu başvurularından sonra değerlendirme üniversite tarafından nasıl yapılır?

Doktora eğitimine kabul, ilgili yükseköğretim kurumlarının mevcut lisansüstü öğrenci kabul şartlarına göre gerçekleştirilir. Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi her alt alanda en az 3 öğrenci olmak kaydıyla rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.

8. Bir alt alanda 3 öğrenci başvuru yapmış fakat bir öğrenci şartları sağlamıyorsa ne olur?

Bir alt alanda burs verilebilmesi için en az 3 öğrencinin başvuru yapması ve şartları sağlaması gerekir. 3 öğrenciden birisi şartları sağlamıyorsa diğer iki öğrencinin başvurusu da kabul edilmez.

9. YÖK 100/2000 doktora bursu miktarı nasıl belirlenir?

100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

10. Bir aday kamu kurum ve kuruluşları dışında çalışıyorsa başvurusu kabul edilir mi ve diğer öğrenciler kadar burs alabilir mi?

Başvuru koşullarında belirtilen şartlar dışında başka bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

11. Üniversitede yapılan başvuru değerlendirmesi ve kazananların ilanından sonraki süreç nasıldır?

Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan öğrenciler için hesaplanan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır. 

12. Burs programını kazanan öğrenciler için burslar ne zaman yatırılır?

Aktarılan söz konusu burs tutarı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar halinde her ayın l’i ile 10’u arasında bursiyerlerin banka hesabına aktarılarak ödenir.

13. Bursiyerlere her ay burs ödemesi yapılır mı?

Öğrencilere on iki ay süre ile burs ödenir.

14. Aylık Burs miktarı ne kadardır.

Aylık Burs miktarı 2600 TL'dir.

15. Doktora boyunca kaç dönem burs ödemesi yapılır?

Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.

16. Bursiyerler doktora eğitimlerine ara verebilirler mi?

Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.

17. Bursiyerler akademik değişim programlarından faydalanabilirler mi?

Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+ vb.) programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır.

18. Bursiyerler doktora çerçevesinde yurt dışına çıkabilirler mi?

Burslandırıldıkları öncelikli alt alanla ve tez çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla yurt dışındaki bir üniversiteden/enstitüden kabul alan bursiyerlerin yurt dışına çıkmaları danışmanının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ve teklifi ile YÖK’ün iznine bağlıdır. Yurtdışına çıkması uygun bulunan bursiyerlerin, yurtdışında bulundukları süre boyunca bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süre ve bursluluk süresinden sayılır.

19. Hangi durumlarda burs sonlandırılır?

a) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

b) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa/alt alana yatay geçiş yapması durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır.

c) Mücbir sebepler dışında kayıt donduran öğrencilerin bursu sonlandırılır.

d) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

e) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılarak ödenen burslar yasal faiziyle kendilerinden tahsil edilir.

20. 100/2000 bursiyerleri başka bir kurumdan burs alabilirler mi?

burs almaya hak kazanan öğrencilerin, başka bir kurumdan destek/burs/kredi alması, 100/2000 YÖK Doktora Bursu almasına engel değildir.

21. Bursiyer öğrencilerden Bilimsel hazırlık programı ile doktoraya başlayanların burs ödemeleri nasıl yapılır?

Bilimsel hazırlık öğrencilerine bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını almaya hak kazanırlar.

22. YÖK'e bursiyerlerin durumları ile ilgili belli dönemlerde rapor gönderiliyor mu?

Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik gelişimlerine ilişkin raporu YÖK’e gönderir.

23. Bursiyer öğrenciler kayıtlı oldukları programda/bölümde hangi sorumluluklara sahiptir?

Bursiyerler, kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

24. Bursiyer öğrencilerin kimin sorumluluğunda çalışır?

Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalının başkanı; tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir.

25. Bursiyer öğrencilerden çalışma durumu doktora süresi içerisinde değişenler için süreç nasıl işler?

Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirilmeden önce bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesi veya öğrenimini dondurması halinde, burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir. Belirlenen sürede aktarılmayan tutarlar ilgili üniversite adına kişi borçları hesabına alınarak faiziyle birlikte tahsil edilir.

26. Bursiyerlerin devam zorunluluğu var mıdır?

YÖK Bursları Takip Şubesi, bursiyerlerin başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur. Bu nedenle üniversitenin ilgili birimi tarafından istenilen devam/devamsızlık durumu raporu anabilim dalı tarafından her ay gönderilmelidir.

27. Bursiyer doktora süresi içerisinde çalışma durumunda bir değişiklik olursa ne yapmalıdır?

Bursiyer, bu usul ve esaslar uyarınca bursunun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde üniversitesine bilgi vermekle ve varsa kendisine fazladan ödenen bursu iade etmekle yükümlüdür.

28. Bursiyerler 100/2000 burs programı ile ilgili güncel haber ve duyuruları takip edecekleri bir web sayfası var mı?

Evet.  https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/ana-sayfa adresinden öğrencilerimiz tüm bilgilere sahip olabilirler.

29. YÖK 100/2000 Burs programı kapsamında güncel öncelikli alanlar hangileridir?

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Ağ teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti)

Akıllı Enerji Sistemleri

Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

Biyoenformatik- Biyoistatistik

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler

Blokzincir Teknolojisi

Cebir ve Kodlama Teorisi

Deniz ve Gemi Mühendisliği

Elektrikli ve Hibrit Araçlar

Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi)

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)

Füze Sistemleri ve Uzay Teknolojileri

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği

İklim Değişikliği

İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik

İleri ve Akıllı İmalat

İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)

Kauntum Programlama

Kuantum Enformasyon ve Kuantum Makina Öğrenmesi

Mikro ve Nanoteknoloji

Nöromühendislik

Nükleer Enerji

Nükleer Fizik

Optik, Elektrooptik ve Fotonik

Sanal ve Artırılmış gerçeklik teknolojileri

Siber Güvenlik/Kriptoloji

Sistem Mühendisliği

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi

Sürdürülebilir Ormancılık

Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Veri Bilimi ve Bulut Bilişim

Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Yazılım Mühendisliği

Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi

Zooteknik ve Hayvan Besleme

 

 

 

 

 

Hızlı Erişim