Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- YÜKSEK LİSANS

21.09.2021 07:25

1. Yüksek Lisans programında ne amaçlanır?

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

2. Yüksek Lisans kaç dönemden oluşur, en fazla kaç dönemde tamamlanır?

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

3. Yüksek Lisans öğrencilerine danışman ataması nasıl yapılır?

Yüksek lisans veya doktora programını kazanan öğrencilere; program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu tarafından ilk iki hafta içinde öncelikle ilgili anabilim/bilim dalında kontenjan talep eden öğretim üyeleri içerisinden öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin görüşü ile danışman belirlenir, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitenin diğer öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir.

4. Yüksek Lisans öğrencilerinin danışman tercih hakkı var mıdır?

Kesin kayıt sırasında danışman tercih formu olan FORM-1 öğrenci tarafından el yazısı ile doldurulur, imzalanır ve Enstitüye teslim edilir. Enstitü, her yarıyıl başında kayıt yaptıran öğrencilerin listelerini ve FORM-1 belgelerini anabilim dallarına iletir. ABDK toplantısında FORM-1 belgeleri dikkate alınarak her öğrenci için bir danışman belirlenir. Anabilim dalı başkanlığı eksiksiz doldurulan Formları ABDK kararı ile birlikte üst yazı ekinde Enstitüye iletir. Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından kesinleştirilen danışmanlık görevleri anabilim dalı başkanlığına bildirilir. Başkanlık öğrenciyi ve danışmanı bilgilendirir.

5. Yüksek Lisansı bitirmek için kaç kredi ve AKTS'lik ders almak gereklidir?

Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için toplam yirmi bir+üç (FBE610 dersi) ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

6. Yüksek Lisanstan mezun olmak için FBE610 dersini almak zorunlu mudur?

Evet. FBE610 dersinden başarılı olmayan öğrenciler Yüksek Lisanstan mezun olamazlar.

7. Yüksek Lisanstan mezun olmak için sempozyum veya yayın koşulu var mıdır?

Hayır. Yüksek Lisanstan mezun olmak için sempozyum veya yayın koşulu yoktur.

8. Yüksek Lisansta kredili bir ders için ara sınav ve Genel sınavın etki oranı nasıldır?

Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ara sınav notu ile genel sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır ve aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
65-69 DC 1.50
0-64 FF 0.00

9. Yüksek Lisansta kredili bir dersten geçmek için ara sınav ve genel sınavın aritmetik ortalaması en az ne olmalıdır?

Yüksek lisansta bir dersten başarılı sayılmak için ara sınav ve genel sınavın aritmetik ortalamasının en az DC harf notu yani en az 65 puan olması gerekir.

10. Yüksek Lisansta ortalama yükseltmek amacı ile başarılı olunan dersler tekrarlanabilir mi?

Evet, tekrarlanabilir.

 

 

 

 

 

Hızlı Erişim