Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- SEMİNER VE YETERLİK SINAVI

21.09.2021 07:23

1. Seminer Dersi hangi döneme kadar başarılmak zorundadır?

Yüksek Lisans ve Doktoranın ilk dört döneminde seminer dersi başarılmak zorundadır. Seminer dersini ilk dört dönemde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

2. Seminer Kitapçığı hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

Seminer Kitapçığı seminer şablonu kullanılarak hazırlanacaktır. Tez yazım kılavuzu dikkate alınmalıdır (http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/425).

3. Seminer dersini başaramayan bir doktora öğrencisi yeterlik sınavına girebilir mi?

Derslerini ve seminerini tamamlayan doktora öğrencileri yeterlik sınavına girebilir.

4. Seminer kitapçıklarının Enstitüye teslimi için son tarih ne zamandır?

Seminer kitapçıklarının Enstitüye teslim tarihi Bahar ve Güz dönemi sonunda ilgili eğitim öğretim yılı akademik takviminde yer aldığı şekildedir. 

5.Seminer Dersi kaç kredi ve AKTS'dir ?

Seminer dersinin ulusal kredisi olmayıp 6 AKTS’dir.

6. Seminer dersi ilgili dönemde seçildikten sonra süreç nasıl işlemektedir ?

  • Öğrenci otomasyonunda Seminer Dersini seçen öğrenci dönem başında danışmanı ile birlikte bir seminer konusu ve çalışma planı belirler.

  • Sunum tarihleri anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili dönemin sonunda ve en geç bir hafta önceden duyurulur.

  • Öğrenci, anabilim dalı başkanlığınca açıklanan seminer sunum haftalarında/günlerinde seminer çalışmasını akademik dinleyicilere açık ortamda dijital yöntemlerle sunmak ve Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığı seminer kitapçığını danışmanına teslim etmek zorundadır.

  • Etkinlik duyurusu, seminer sunumu yapacak her öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere FORM-22 ile etkinlikten en az 7 (yedi) gün önce yapılmalıdır.

  • Her sunum/seminer için Toplantı Katılımcı Listesi (FORM-23) ayrı ayrı oluşturulup katılımcılara imzalatılır.

  • Seminerden sonra seminer jürisi tarafından FORM-24 ün ilgili alanları doldurularak anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. FORM-24 ün “Değerlendirme ve Karar” Bölümü hariç diğer kısımlar toplantı öncesi bilgisayar ile hazırlanabilir. Bu durumda jüri ilgili alanları sunumdan sonra mavi mürekkepli kalem ile doldurur.

  • Her seminere ait FORM-22, FORM-23 ve FORM-24 ile seminer kitapçığı pdf dosyası anabilim dalı başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye iletilir.

  • Jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin aynı yarıyıl içinde olmak koşuluyla 30 gün içinde yeniden sunum yapması istenir. İkinci sunumda da başarısız bulunan öğrenci dersi tekrar almak zorundadır. Ders başarılıncaya kadar AKTS kredisi öğrenci ders yüküne işlenmez.

  • Başarılı bulunan öğrenciler için Öğrenci İşleri Birimi seminer kitapçığını teslim alarak otomasyon üzerinde gerekli işlemleri yapıp süreci tamamlar.

NOT: Yukarıda üstü çizilen cümleler pandemi süresince geçerli olmayan durumlardır.

7. Seminer sunumu dijital ortamda yapıldıktan sonra doldurulması gereken formlar hangileridir?

Devam eden pandemi sürecinde sadece FORM-24 doldurulacaktır. Bu forma http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/432 bağlantısından ulaşabilirisiniz.

8. Seminer evrakları ilgili anabilim dalı tarafından Enstitüye nasıl gönderilmelidir, anabilim dalı kurul kararı gerekli midir?

Seminer evrakları Enstitüye anabilim dalı tarafından EBYS ile gönderillmelidir. Anabilim dalı kurulu kararı gerekli değildir, üst yazı yeterlidir.

9. Doktora yeterlik sınavına yıl içerisinde herhangi bir zamanda girilebilir mi?

Hayır. Doktora yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Kasım-Aralık, bahar yarıyılı için ise Nisan-Mayıs aylarında yapılır

10. Doktora Yeterlik sınavı nedir, kaç defa girme hakkı vardır ?

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

11. Doktora yeterlik sınavına doktoranın hangi dönemine kadar girme zorunluluğu vardır?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

12. Doktora Yeterlik sınavından başarısızlık durumunda ne olur?

Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

13. Doktora Yeterlik sınav jürisi kim tarafından belirlenir?

Yeterlik sınav jürisi, yeterlik komitesi tarafından belirlenir, enstitü onayı ile kesinleşir.

14. Doktora Yeterlik sınavı Jürisi kimlerden oluşur?

Yeterlik sınav jürisi en az ikisi üniversitemiz dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. En az birisi üniversitemiz dışından olmak üzere 2 yedek üye belirlenir.

15. Doktora Yeterlik sınavında öğrencinin danışmanının oy hakkı var mıdır?

Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur

16. Doktora Yeterlik sınavı nasıl yapılır, başarı kriteri nedir?

Doktora Yeterlik sınavında ilk olarak adaylar yazılı sınava alınır. Yazılı sınavdan 50/100 puan ve üzeri alan adaylar, akademik dinleyicilere açık ortamda dijital ortamda sözlü sınava alınır. Yazılı sınav süresi en az 90 dakika, sözlü sınav süresi ise en az 60 dakikadır. Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı sayılabilmesi için yazılı sınav notunun %65’i ile sözlü sınav notunun %35’inin toplamı en az 65/100 olmalıdır. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

17. Doktora Yeterlik sınavı sonuçları enstitüye nasıl iletilir?

Sözlü oturum için Katılımcı Listesi (FORM-23) hazırlanıp katılımcılara imzalatılır. Sözlü sınavdan sonra sınav jürisi dijital ortamda kapalı oturumda Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağını (FORM-25) hazırlar, imzalar ve yeterlik komitesi başkanına tüm sınav evrakını (FORM-23, FORM-25, yazılı ve sözlü soru cevap tutanakları ve sözlü sınav dijital kaydı dahil) açık zarf içinde teslim eder. Yeterlik komitesi sınav evrakını inceler. Komite, sınavın sağlıklı yapılıp yapılmadığını evrakların eksik olup olmadığını kontrol ederek Doktora Yeterlik Komitesi Karar Tutanağı (FORM-26) doldurup, FORM-26 dışarıda kalacak şekilde diğer evrakları (FORM-23, FORM-25 ve soru/cevap kağıtları) kapalı zarf içinde anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

18. Doktora Yeterlik sınavı evrakları anabilim dalı kurulu kararı ile mi enstitüye gönderilir?

Anabilim dalı başkanlığı FORM-26 yı ve eklerini üst yazı ile en geç 3 (üç) gün içinde Enstitüye iletir. Anabilim dalı kurulu kararına gerek yoktur.

19. Doktora Yeterlik sınavının ilkinde başarısız olunursa ne olur?

Yeterlik sınavında ilk kez başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

20. Doktora Yeterlik sınavını başaran bir öğrenci sınavdan sonraki dönemde kredili ders alabilir mi?

Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak (75/100 almak) zorundadır

 

 

 

Hızlı Erişim