Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

-TEZLER VE İLGİLİ SÜREÇLER

21.09.2021 07:21

1. Yüksek Lisans ve Doktora tez önerisi verme ile ilgili süreç takvimi aynı mıdır?

Hayır. İki programın tez önerisi ile ilgili süreç takvimi farklıdır.

2. Yüksek Lisans Tez Önerisi ne zaman ve nasıl verilmelidir?

Yüksek lisans için tez konusu ve çalışma planı en erken ikinci yarıyılın başında en geç ikinci yarıyılın sonunda danışman tarafından anabilim dalı başkanlığına sunulur (Senato: MADDE 28). Tez çalışmasında yasal veya özel izin belgesi gerektiren durumlarda, izin belgelerinin tez önerisiyle birlikte verilmesi gerekmektedir (Senato: MADDE 29).

3. Doktora için Tez önerisi ne zaman verilmelidir?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur (Senato: MADDE 38-a). Öğrenci tez önerisini (FORM-31) sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır (Senato: MADDE 38-b).

4. Doktora Tez izleme Komitesi ne zaman oluşturulmalıdır?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanı tarafından en geç bir ay içinde, birisi danışman, birisi anabilim dalı içinden ve diğeri de anabilim dalı dışından olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşan bir Tez İzleme Komitesi önerisi anabilim dalı başkanlığına sunulur. ABDK’da görüşülen konu Enstitüye önerilmek üzere karara bağlanır. Komite EYK kararı ile kesinleşir.

5. Yüksek Lisans Tez önerisi için hangi formlar hazırlanır ve süreç nasıl devam eder?

 • Danışman ve öğrenci “Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu” nu (FORM-30) bilgisayarla doldurur. Öğrenci; “Tez Konusu ve Planı” (FORM-31) bilgisayarla doldurur. Danışman öğrencinin doldurduğu FORM31 i inceler. FORM-30 ve FORM-31 den 3 er nüsha çıktı alınır, ilgili alanlar öğrenci ve danışman tarafından paraflanır ve imzalanır. Bir nüsha (FORM-30 ve FORM-31) danışmanda bir nüsha öğrencide kalır. Kalan son nüsha zarflara konur ve zarflar kapatılıp imzalanır. İsteğe Bağlı olarak Fikir Hak Sahipliği Beyanı (FORM-32) doldurularak fikir hak sahipliği anlaşması yapılabilir.

 • Kapalı zarf içindeki Tez Önerisi (FORM-30 ve FORM-31), danışman tarafından yazılan dilekçe ekinde anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Tez Konusu ve Planı (FORM-31) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altında olup yazarları dışındaki kişilerce KESİNLİKLE çoğaltılamaz, herhangi bir metotla kopyalanamaz ve fotoğraflanamaz. Bu nedenle, anabilim dalı başkanlığı kapalı zarf ile teslim edilen bu Formları serbestçe dolaşıma açamaz. Bu aşamada tüm sorumluluk anabilim dalı başkanlığına aittir. Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 9 Aralık 2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilen 53. Maddesinin (b) fıkrasının (2-g) bendinde “İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak” KINAMA cezası gerektiren bir suç olarak tanımlanmaktadır.

 • Anabilim dalı başkanı en geç 15 gün içinde kurul üyelerini, danışmanı ve öğrenciyi gündemi belirterek yazılı olarak (EBYS, e-posta veya imzalı liste) toplantıya davet eder.

 • Anabilim dalı kurul toplantısında; danışman ve öğrencinin bulunmadığı ya da toplantı yeter sayısının sağlanamadığı durumlarda kapalı zarf açılmaz ve bu gündem maddesi ileri bir tarihe ertelenir. Danışman veya öğrencinin hazır bulunduğu ve toplantı üye yeter sayısının sağlandığı durumda Tez Önerisi zarfı açılır ve FORM-30 ile FORM-31 deki ilk sayfa üzerindeki bilgiler okunarak konu tartışmaya sunulur. Yüksek lisans tez konusu önerisi ABDK’na katılanların oybirliği veya oyçokluğu ile karara bağlanır. Karar öğrenciye sözlü olarak hemen bildirilir.

 • Düzeltme verilmesi halinde yapılacak düzeltmeler öğrenciye bir liste ile bildirilir. Öğrenci düzeltmeleri bir hafta içinde tamamlayarak yeniden hazırladığı FORM-30 u ve FORM-31 i danışmanına ve anabilim dalı başkanlığına onaylatıp (düzeltme yapıldıktan sonra onaylanmıştır ibaresi mutlaka işaretlenmelidir) FORM31 i tekrar kapalı zarf içinde anabilim dalı başkanlığına teslim eder. FORM-30, FORM-31 ve kurul kararı anabilim dalı başkanlığı tarafından üst yazıyla Enstitüye iletilir.

 • EYK kararıyla kesinleşen tez konusu tescillenerek tez konu başlığı Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrencinin dosyasına işlenir ve süreç tamamlanır.

6. Doktora tez öneri formu teslim süreci nasıl devam eder?

 • Öğrenci; “Tez Konusu ve Planı” (FORM-31) bilgisayar ortamında doldurur. Danışman öğrencinin doldurduğu Formu inceler. FORM-31 ve TİK Toplantı Davetiyesi FORM-33 den 5 (beş) nüsha basılır, ilgili alanlar öğrenci, danışman ve anabilim dalı başkanı tarafından imzalanır. FORM-31 ve FORM-33 den bir nüsha danışmanda bir nüsha öğrencide kalır. Geriye kalan 2 nüsha TİK üyelerine FORM-33 (öğrenci kopyası) imzalatılarak teslim edilir. İsteğe Bağlı olarak Fikir Hak Sahipliği Beyanı (FORM-32) doldurularak fikir hak sahipliği anlaşması yapılabilir.

 • Formların TİK üyelerine teslimatı toplantı tarihinden en az on beş gün önce yapılır. Formlar paraflı ve imzalı olmak şartıyla TİK üyelerine e-posta yoluyla da gönderilebilir. İletiler (veya kargo belgeleri) kayıt altına alınmalıdır. Davetiyede (FORM-33), TİK üyeleri ve öğrenci ile görüşülüp kararlaştırılmış TİK Toplantı tarihi, saati ve yeri belirtilir.

 • TIK üyeleri toplantı tarihi ve saatinde belirtilen yerde toplanır. Öğrenciye tez konusunu sunması için yeterli süre verilir ve soru cevap şeklinde sözlü savunması alınır.

 • Öğrenci, belgeye dayalı mazereti olmaksızın toplantıya katılmaması halinde BAŞARISIZ sayılır.

 • TIK toplantısında öğrenci en çok 40 dakika süre ile tez konusunu sunar. Toplantının soru-cevap bölümü 20 dakikadan az olamaz. Toplantı sonunda öğrenci salon dışına alınır ve Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı (FORM-34) doldurulur. Öğrenci tekrar salona alınarak sonuç sözlü olarak bildirilir.

 • Tez Konusu Önerisi RET edilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda süreç 1. Adımdan başlar. Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 • Toplantı sonunda son nüsha FORM-31 (TİK üyelerince paraflı), FORM-33 ve FORM-34 anabilim dalı başkanlığına kapalı zarf içinde teslim edilir. Anabilim dalı başkanlığı FORM-31, FORM-33 ve FORM-34 belgelerini elektronik ortamda üst yazı ekinde Enstitüye iletilir. Belgeler tekrar kapalı zarf içinde Enstitüye elden teslim edilir.

 • EYK Form ve eklerini dikkate alarak tez konusu önerisini değerlendirir. Gerekli görülürse danışman veya TİK görüşü alınmak suretiyle değişiklik isteyebilir. Tez konusu önerisi tescil kararı anabilim dalı başkanlığına iletilir. Anabilim dalı başkanlığı danışmanı ve öğrenciyi bilgilendirir.

 • Tescil kararı ve tez konu başlığı Enstitü Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrencinin dosyasına işlenerek süreç tamamlanır.

7. Doktora Tez önerisi onaylandıktan sonra Tez izleme süreci nasıl devam eder?

 • Tez önerisi kabul edilen doktora öğrencisi, her altı aylık dönemde (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) tez çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri içeren Tez İlerleme Raporu’nu (FORM-35) hazırlayıp danışmanına sunar.

 • Danışman raporu onaylayıp TİK üyeleri ve öğrenci ile görüşmek suretiyle en erken bir ay sonrası için bir toplantı günü, saati ve yeri belirler.

 • Öğrenci, ilgili toplantı için Tez İzleme Komitesi Toplantı Daveti (FORM-33) hazırlar, imzalar ve danışmanına da imzalatır. Öğrenci her TİK üyesine FORM-33 ve FORM-35 i teslim eder. Teslimat kargo, eposta veya elden yapılabilir. Teslimat belgeleri kayıt altına alınmalıdır.

 • Toplantı günü öğrencinin sunumu, Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı (FORM-36) kullanılarak değerlendirilir ve Form TİK üyeleri tarafından imzalanıp anabilim dalı başkanlığına teslim edilir.

 • Anabilim dalı başkanlığı FORM-33, FORM-35, FORM-36 ve varsa eklerini üst yazı ekinde Enstitüye iletir

 • Enstitü Öğrenci İşleri Birimi belgeleri öğrencinin dosyasına işler ve süreç tamamlanır.

8. Tez ilk teslimi için neler yapılmalıdır?

 • FBE tez bitirme ve kontrol formu online olarak doldurulup, tezin son hali eklenerek gönderilir. FBE tez inceleme birimine ulaşan tezler turnitin benzerlik incelemesi yapılır . Turnitin benzerlik yüzdesi %20 in altında ise öğrencimize bilgilendirme amaçlı onay maili ile birlikte turnitin benzerlik raporu öğrenci ve danışmanına gönderilir. 

 • Turnitin benzerlik yüzdesi %20 ve üzeri olan tezler ve tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmayan tezler için savunma tarihi verilemeyeceğinden, benzerlik yüzdesinin yüksek olduğu tezler için savunma tarihi başvurusu yapılamaz. Benzerlik yüzdesi %20 altına indirilip, tez yazım kılavuzuna göre yazılan tezler için yeniden yukarıdaki formun doldurulup gönderilmesi gereklidir.

 • Öğrencimiz bu onay mailini aldıktan sonra; 1. Turnitin benzerliğini gösteren sayfanın çıktısı, 2. Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi Öneri Formu (FORM-40), Tez Ön Kontrol ve Teslim Formu (FORM-41), Tez Çalışması Etik Beyanı (FORM-42) ve Doktora için yayın şartı TİK onayını (FORM-43) kendi anabilim dalı başkanlığına teslim etmelidir. Anabilim dalı kurulu kararı ve  1,2 evrakları EBYS ile Fen Bilimleri Enstitüsüne Salı günü saat 16:00'ya kadar gönderilmelidir. 

9. Tez savunma tarihi almak için FORM-40 doldurulurken nelere dikkat edilmelidir?

Tez ilk teslimi sırasında FORM 40 içerisine öğrenci ve danışmanı tarafından tez savunma tarihi belirlenirken; kararın anabilim dalından Enstitüye gönderildiği tarihten en erken 1 ay sonra tarih verilebileceğine dikkat edilmelidir.

10. Tez savunma tarihi alırken Fen Bilimleri Enstitüsüne tez çıktısı teslim etmek gerekiyor mu?

Tez savunmasına kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne tez çıktısı teslim etmeye gerek yoktur. Çıktı teslimi tez savunması yaptıktan sonraki süreçte yapılacaktır.

11. Tez savunma Tarihi EYK tarafından onaylandıktan sonra dışarıdan katılacak Jüri üyelerine tez teslimi ve görevlendirme belgeleri nasıl teslim edilecektir?

Tez savunma tarihinin EYK toplantısında onaylanmasından sonra enstitümüz tarafından öğrencinin danışmanına dışarıdan tez savunmasına katılacak olan öğretim üyelerinin görevlendirme yazısı gönderilir. Danışmanın üç gün içerisinde mail ya da posta yolu ile tezin savunulacak son halini jüri üyelerine görevlendirme belgelerini de ekleyerek göndermesi gerekmektedir.

12. Yüksek Lisans veya Doktora tezi başarısız bulunan öğrencilerin durumu ne olur?

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

13. Yüksek Lisans veya Doktora tezi reddedilen öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir mi?

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, gerekli koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

 

 

 

 

 

Hızlı Erişim