Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

- GENEL İŞLEMLER

21.09.2021 07:18

1. Anabilim dalı ve programlarla ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından enstitümüz bünyesindeki tüm anabilim dalları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

2. Özel öğrenci statüsü nedir, hangi öğrenciler kabul edilir?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü öğrencilerin aldığı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

3. Özel öğrencilik süresi ne kadardır?

Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

4. Özel öğrenci statüsünde olanlar öğrencilik haklarından faydalanabilir mi?

Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

5. Lisansüstü öğrenim hakkı kazanan öğrenciler, özel öğrenci iken alıp başarılı oldukları derslerden muaf sayılabilirler mi?

Lisansüstü öğretim hakkı kazanan öğrenciler, özel öğrenci olarak aldığı derslerden notu 80/100 ve üzeri olmak koşulu ile en fazla 2 dersten muaf sayılabilir.

6. Özel öğrenci olarak başvuruda bulanan öğrenciler hangi formu doldurmalıdır?

Özel Öğrenci olarak ders(ler) almak isteyenler FORM-3 ü bilgisayar ile doldurur, çıktısını alıp ilgililere imzalatır. FORM-3 ve ekleri anabilim dalı başkanlığına kontrol ettirilir, başkanın uygun bulması halinde Form onaylanır. FORM-3 ve ekleri öğrenci tarafından Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir. Normal ders kayıt süresi tamamlandığında Öğrenci İşleri Birimi seçilen derslere kayıtlı öğrenci bulunup bulunmadığını kontrol eder ve uygun olması halinde konu EYK gündemine alınır. EYK kararı ile Enstitü Öğrenci İşleri Birimi öğrencinin derse kayıt işlemini yapar ve süreç tamamlanır.

7. Kurum dışından ders alınabilir mi?

Evet kurum dışından ders alınabilir.

8. Kurum dışından ders almak için neler yapılmalıdır?

Kurum dışından ders(ler) (en fazla 2 ders) almak isteyen öğrenci FORM-6 yı bilgisayarla doldurup çıktısını alarak imzalar ve danışmanına onaylatır. FORM-6, alınmak istenen derslerin içeriği ile birlikte anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim dalı başkanlığının uygun bulması halinde başkanın da onayladığı FORM-6 ve ekleri üst yazı ekinde Enstitüye iletilir. Anabilim dalı başkanı konuyu uygun bulmaması halinde FORM-6 yı muhalefet ederek imzalar ve Enstitüye iletir.

9. Ders saydırma işlemleri nasıl yapılır?

Öğrenci FORM-7 yi bilgisayarla doldurup ekleri (transkript ve ders içerikleri) ile birlikte anabilim dalına teslim eder. ABDK veya intibak komisyonu konuyu görüşülerek Enstitüye sunulmak üzere karar verir. ABDB FORM-7 ve eklerini üst yazı ekinde Enstitüye iletir. EYK kararı olumlu ise saydırılmak istenen dersler Öğrenci İşleri Birimi tarafından otomasyona işlenerek süreç tamamlanır.

10. Askerlik sevk tehir işlemi nasıl yapılır?

Öğrenci FORM-8 i bilgisayar ile doldurup Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Enstitü Öğrenci İşleri Birimi FORM-8 i paraflayıp Müdür’e sunar. Müdür Formu onaylar. Enstitü Öğrenci İşleri Birimi gerekli yazışmaları yaparak süreci tamamlar.

11. Askerlik sevk tehir iptali işlemi nasıl yapılır?

Öğrenci FORM-9 u bilgisayar ile doldurup imzalar. Danışmanına ve anabilim dalı başkanlığına onaylatır. Onayları tamamlanan FORM-9 öğrenci tarafından Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir. Enstitü Müdürü’nün onayından sonra gerekli işlemler Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılarak süreç tamamlanır.

12. Enstitü ile ilgili dönem uzatma durumlarında ödenemsi gereken harç ücreti hangi hesaba yatırılacaktır.

Ziraat Bankasına ait aşağıdaki IBAN numaralı hesaplara yatırılacaktır.

Doktora: TR 74 0001001561347427365103

Yüksek Lisans: TR15 0001001561347427365098

 

 

 

 

 

Hızlı Erişim