Ara

Fen Bilimleri Enstitüsü

MBD Mühendislik Bilimleri Dergisi

.. :

                 İÇİNDEKİLER / CONTENTS
 
1. Üniversite Kampüsünde Farklı Mikroçevrelerde Toz Kaynaklı PAH Seviyeleri ve Maruziyet Tahmini
Zooplankton of Tahar Stream (Tunceli) Levels and Exposure Assessment to PAH in Dust in Different Microenvironment of a University Campus
Mihriban Yılmaz Civan 
 
2. GLAD Tekniği ile Büyütülen Zig-Zag Nano Şekilli a-Si/c-Si Heteroeklemlerin Elektriksel ve Fotovoltaik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Electrical and Photovoltaic Properties of Zig-Zag Nano Shape a-Si/c-Si Heterojunctions Grown by GLAD Technique
Beyhan Tatar 
 
3. Hidrolik Presli Konveyör Uygulama Otomasyonu ve Verimlilik Analizi
Automation Application of Hydraulic Press Conveyor and Analysis of Efficiency
Üzeyir İlbay Borkurt, Akif Durdu
 
4. Logaritmik Moment ve Histogram Tabanlı Otomatik Sayısal Modülasyon Sınıflandırma
Cumulant and Histogram Based Automatic Digital Modulation Classification
Ahmet GÜNER, Ömer Faruk ALÇİN, Mehmet ÜSTÜNDAĞ
 
5. Üçgen Bir Kavite İçerisindeki Bakır-Su Nanoakışkanların Doğal Konveksiyon Üzerinde Viskozite Modellerinin Etkisi
Effects of Viscosity Models on Natural Convection of Cu-water Nanofluids in a Triangular Cavity
Elif Büyük Öğüt, Hakan F. Öztop, Medet Kılıçtepe
 
6. Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesindeki Bir Prefabrik Yapının Göçme Nedenlerinin Araştırılması
Investigation of the Collapse Reason of a Prefabricated Industrial Plant at Şanlıurfa 2nd Industrial Estate
Recep Kadir Pekgökgöz, Fatih Avcil 
 
7. Solar Pompa Sistemleri için Senkron Relüktans Motor Tasarımı
Design of a Synchronous Reluctance Motor for Solar Pump Systems
Ömür Aydoğmuş 
 
8. Mobil Aygıtlar İçin Tek Kullanımlık Şifre Üretici
One Time Password Generator for Mobile Devices
Selman Yakut, Ahmet Bedri Özer
 
9. Sıvı Faz Eksfolasyon Yöntemi Grafen-Karbon Nanotüp Hibrit Yapısının Oluşumu
Formation of Graphene – Carbon Nanotube Hybrid Structures via Liquid Phase Exfoliation Process
Ömer Güler, Seval Hale Güler 
 
10. Bulanık C Ortalamalar Kümeleme Tabanlı Hedef Eko Sinyal Ortamlarındaki Gerçek Hedef Sayısının Tespiti
Detection of Real Target Number from Radar Target Echo Signal Environment based on Fuzzy C Mean Clustering
Derya Avcı
 
11. Barit, Diatomit, Silis Dumanı ve Uçucu Kül Katkılı Betonların Yüksek Sıcaklık Etkisi Altındaki Davranışları
Behavior of Barite, Diatomite, Silica Fume and Fly Ash Added Concrete under High Temperature Effect
Y. Esen
 
12. Bor Mineralleri ve Atıklarının Çimentoda Kullanılma Stratejileri
Strategies for the Use of Boron Minerals and Wastes in the Cement
Bahar DEMİREL, Sema NASIROĞLU 
 
13. Dizel Motorlarda Yakıta Hidrojen Katkısının Yanma, Performans ve Emisyonlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of hydrogen enrichment on combustion characteristics, performance and emissions of diesel engines
Müjdat Fırat , Mutlu Okcu, Yasin Varol 
 
14. İzole Bir AA Mikroşebekede Lig Şampiyonası Algoritması İle Optimum Otomatik Üretim Kontrolü
Automatic Generation Control in an AC Isolated Microgrid using the League Championship
Mahmut Temel Özdemir, Burak Yıldırım, Harun Gülan, Muhsin Tunay Gençoğlu, Mehmet Cebeci
 
15. Asmolen Döşeme Sistemlerinde Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Davranışı Hususunda Genel Bir Değerlendirilme
Performance of the Column-Beam Joints in the Hollow Block Slabs: A Review
Hümeyra ŞAHİN, Kürşat Esat ALYAMAÇ 
 
16. Tasarlanmış Gerçek Yapılarda Asmolen/Plak Döşeme Dönüşümünün Yapı Maliyetine Etkisi
Comparison of Cost Structure of Ribbed (Hollow Block) Slab/Solid Plate in the Designed Building el
Murat BİKÇE, Bünyamin AKYOL 
 
17. Mekanik Alaşımlama Yöntemi İle Üretilen Co Alternatifi FeCuNiSnPMoMn Alaşımının Sıcak Presleme Karakteristiklerinin İncelenmesi
Investigation of hot pressing charesteristisc of mecanically alloyed FeCuNiSnPMoMn alloy used as Co alternative
Ertuğrul ÇELİK 
 
18. Adıyaman İlinde Yatay Düzleme Gelen Global Güneş Işınım Değerlerinin Ampirik Modeller ile Geliştirilmesi
Estimating Global Solar Radiation on Horizontal Surface For Adıyaman City Using Empirical Models
M.Ali KALLİOĞLU, Umut ERCAN, Ali S.AVCI, Hakan KARAKAYA, Ayla DURMUŞ
 
19. Farklı Tipteki Toplayıcı Plakaların Elektrostatik Çekim ile Elde Edilen Nanoliflerin Morfolojisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Analyzing the Effect of Collector Type on Electrospun Nanofibers Morphology
Mülazım İPEK, M. Fatih CANPOLAT 
 
20. Karar Ağaçları ile Telefon Dolandırıcılığı Verilerinin Analizi
Analyzing Phone Fraud Data with Decision Trees
Erhan AKBAL, Şengül DOGAN, Nurhayat VAROL
 
21. Huarizo Liflerinin Özelliklerinin İncelenmesi
Investigating The Properties Of Huarizo Fibers
Rıza ATAV ve Pelin GÜRKAN ÜNAL 
 
22. Malahit Yeşili İçeren Atıksuların Fenton Oksidasyon Prosesi İle Renk Gideriminde İşletme Parametrelerinin Optimizasyonu
Optimization of Operating Parameters on Color Removal by Fenton Oxidation Process of Wastewater Containing Malachite Green
Mehtap TANYOL 
 
23. Akım Taşıyıcılar Kullanılarak İndüktörsüz Bir Transformatör Gerçeklemesi
An Inductor-Free Transformer Realization Using Current Conveyors
Yavuz SARI
 
24. Asenkron Motorun Histeresiz Denetleyici Tabanlı Doğrudan Moment Denetimi
Direct Torque Control Based on Hysteresis Controller of Asynchronous Motor
Ahmet GÜNDOĞDU, Beşir DANDIL, Fikret ATA
 
25. Homojen Olmayan Poisson Süreci ile Bir Makinenin Güvenilirliğinin Test Edilmesi
Testing the Reliability of a Machine with Non-Homogeneous Poisson Process
Ayşe T. BUĞATEKİN
 
26. Orta Enlem İyonküresi Difüzyon Katsayılarının Değişimi ve F10.7 Güneş Akısı ile İlişkisinin İncelenmesi
The change of Diffusion Coefficients of Middle Latitude Ionosphere and Investigation of Relation to F10.7 Solar Flux
Selçuk SAĞIR
 
27. E-Cam/Epoksi Kompozitlerde Lif Doğrultularının Gerilme Gevşeme Davranışı Üzerindeki Etkisi
The Effect of Fiber Directions on Stress – Relaxation Behavior of E-Glass/Epoxy Composites
Mustafa ÖZEN 
 
28. Optimizasyon Problemlerinin Çözümünde Sinüs Kosinüs Algoritması (SKA)’nın Kullanılması
The Use of Sine Cosine Algorithm (SCA) in Solution of Optimization Problems
Gökhan DEMİR, Erkan TANYILDIZI
 
29. Tek-Fazlı Asenkron Motorların Dolaylı Rotor Alan Yönlendirmeli Denetimi
Indirect Rotor Field-Oriented Control of Single-Phase Induction Motors
Servet TUNCER, Hanifi GÜLDEMİR, Selma TUNCER
 
30. Türkiye’ye ithal edilen kerevit türlerinin çevre üzerine Oluşturabileceği Olumsuz Etkiler
The adverse effects of freshwater crayfIsh species Imported to Turkey on the envIronment
Mustafa HARLIOĞLU, Ardavan FARHADI
 
31. Biyoelektriksel İşaretlerde Rahatsızlık Teşhisinin Yorumlanması
Interpretation Of Disorder Diagnosis In Bioelectrical Signals
Duygu KAYA, Mustafa TÜRK
 
32. NiTi Şekil Hafızalı Alaşımlarda Cu İlavesinin Termal ve Mikroyapı Özelliklerine Etkileri
The Effects on thermal and microstructure properties of Cu addition in NiTi SMAs
Fethi Dağdelen, Soner Buytoz, İsmail Akbaş
 
33. Çok Değişkenli Gri Sistem Teorisi ile Deformasyon Tahmini
Predection Deformation with Multy Variable Grey System Theory
Levent TAŞÇI
 
34.Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi
Thin Layer Infrared Drying Kinetics, Characteristics, and Modelling of Machine Plaster
Mehmet KALENDER
 
35. Kovancılar (Elazığ, Türkiye) Jeositi: Nummulites’li seviyeler ve Antiklinal
Kovancılar (Elazığ, Turkey) Geosite: Levels Containing Nummulites and Anticlinal
Sibel KAYĞILI, Ercan AKSOY
 
36. Bentik Foraminiferlerden İnce Kesit Hazırlanmasına Bir Örnek: Hasanağa Deresi (Malatya Batısı)
Preparation From Benthic Foraminifera: An Example From Hasanağa Stream (West of Malatya, Eastern Turkey)
Sibel KAYĞILI, Ercan AKSOY
 
37.Kaotik Haritalı Balina Optimizasyon Algoritmaları
Whale Optimization Algorithms With Chaotic Mapping
Erkan TANYILDIZI, Tuncay CİGALI
 
38.Üzüm Sapından Hazırlanan Aktif Karbon ile Sulu Çözeltilerden Ni(II)’nin Giderimi
Ni(II) Removal from Aqueous Solutions by Activated Carbon Prepared from Grape Stalk
Ramazan ORHAN, Mehmet ERDEM 
 
39.Al/P-Si/Zno/Al Foto Diyotun Üretimi ve Elektriksel Karakterizasyonu
Fabrication and Electrical Characterization of Al/p-Si/ZnO/Al Photo Diode
Mehmet ÇAVAŞ
 
40. Android ve Web Tabanlı Latin – Göktürk Yazı Sistemi Dönüştürücü Yazılımı
Android and Web-Based Roman – Old Turkic Writing System Transliteration Software
Tuğrul ÇAVDAR 
 
41. 23 Ekim 2011 Van Depreminde Ağır Hasar Alan Yapının Güçlendirme Önce ve Sonrasının Analitik İncelenmesi
Analytical Investigation Before and After Strengthening of the Heavily Damaged Building in October 23, 2011 Van Earthquake
Murat BİKÇE 
 
42.Tamir Edilebilir Ardışık n'den 2-çıkışlı: F Sistemi
Repairable Consecutive 2-out-of-n: F System
Gökhan GÖKDERE 
 
 43. Elektrik İle Biriktirme Yöntemiyle PEM Tipi Yakıt Hücreleri İçin Etkin Pt-Ni Elektrokatalizörlerinin Hazırlanması.
Preparation of Effective Pt-Ni Electrocatalysts for PEM Type Fuel Cells by Electrically Deposition
Oğuz Kaan ÖZDEMİR
 
44.Mezbaha Atıksularının Membran Biyoreaktörle Arıtılmasında Membran Kirlenme Davranışı
Membrane Fouling Behavior in Treatment of Slaughterhouse Wastewater by An Anaerobic Membrane Bioreactors
Mustafa ASLAN
 
 
 

Hızlı Erişim