Diller

Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteri

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.     Fakülte Sekreterliği bünyesinde yürütülen işlere ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak,

2.     Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak FÜ birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve   Dekan’a onaya sunulmasını sağlamak,

3.     Kurum içi ve kurum dışından gelen evrak ve eklerinin havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini sağlamak,

4.     Fakülte Sekreterliği ile evrak ve dokümanın yönetmelikler doğrultusunda dosyalanmasını sağlamak,

5.     Fakülte bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzeninin sağlamak ve  geçmiş döneme ait her türlü evrakın Arşiv Yönetmelikleri doğrultusunda arşivlenmesini sağlamak,

6.     Fakülte Sekreterliği faaliyetlerine ilişkin, çalışanlarla yapılacak toplantıların gündemini belirlemek, toplantı kararlarını  düzenlemek ve yürütmek,

7.     Astların özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,

8.     Fakülte Sekreterliği alt birimlerinin taleplerini değerlendirmek ve yanıtlamak,

9.     Fakülte Sekreterliği ve idari hizmetler ile ilgili olarak çalışanlardan ve birimlerden gelen görüşleri, önerileri ve şikayetleri değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,

10. Fakülte bünyesinde yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak,

11. Fakülte Sekreterliği birim sorumlularını belirlemek, personelinin görev tanımlarını hazırlayıp teslim etmek, birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip, getirmediklerini denetlemek,

12. Fakülte Sekreterliği idari birimleri ile ilgili tüm araç-gereç ve malzemenin yıllık sayımının yapılması ve buna ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak,

13. Fakülte ile ilgili bütçe çalışma programı tasarısını hazırlamak,

14. Fakülte Sekreterliği idari personelinin sicil raporlarını doldurmak,

15. Rektörlüğümüz tarafından organize edilen toplantılara katılmak,

16. Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına raportör olarak katılmak,

17. Dekanın uygun görmesi halinde Gerçekleştirme Görevlisi olmak,

18. Tüm İdari Personelin görevlendirilmesi,

19. Fakülte ve bağlı bulunan birimlerde yürütülen idari hizmetlerin yönlendirilmesi.

20. Fakültenin Hizmet Alımı İhalesini düzenlemek ve yapılmasına yardımcı olmak ve bu ihale şartlarının uygulanmasını sağlamak,

21. Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

Türkçe