Diller

İdari İşler

İdari İşler Birimi

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.     Dekanlığa gelen tüm evrakların kayıt edilmesi, yazılması ve dağıtımının yapılması işlemlerinin  kontrol ve takibinin yapılması,

2.     Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin takibi,

3.     Bölüm Başkanı atama işlemleri ve sürelerinin takibi,

4.     Anabilim Dalı Başkanlarını atama işlemleri ve sürelerinin takibi,

5.     Fakültemiz öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi,

6.     Yıllık izinlerin hazırlanması ve izin kütüklerine işlenmesi,

7.     Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,

8.     Fakülte Disiplin Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Fakülte Disiplin Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,

9.     Fakülte Akademik ve İdari Personelin Disiplin Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Fakülte Disiplin Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,

10. Bölüm Başkanlıklarından gelen yazıların yazılıp ilgili yerlere iletilmesi ve takip edilmesi,

11. Personel izin ve rapor işlemlerinin takibinin yapılması,

12. Personelin göreve başlama ve ilişik kesme işlemleri,

13. Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulların ders görevlendirmelerini işlemi ve takibi,

14. Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulların ders görevlendirmelerini işlemleri ve takibini yaparak izinli, raporlu ve görevlendirmeleri varsa ilgili yerler bildirmek,

15. Akademik ve İdari personel dosyalarının tutulması ve takibi,

16. Fakültemizin Akademik faaliyet raporunun hazırlanması işlemleri,

17. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

18. Personel ile ilgili özlük işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi,

19. Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

20. Yazışma işlemlerinin yürütülmesi,

21. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

Türkçe