Languages

Bölüm sekreteri

Bölüm Sekreteri

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

1.     Gelen yazıların Bölüm Başkanına iletilmesi,

2.     Gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevkedilen birimlere yönlendirilmesi,

3.     Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması,

4.     Giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması,

5.     Evrakların ilgili kişi veya birime teslim edilmesi,

6.     Sınav ve ders programlarının ilan edilmesi,

7.     Ders planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders planları, Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması,

8.     Vize, final, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerinin yürütülmesi,

9.     Final sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren Öğretim Elemanlarından toplanması ve Dekanlığa sunulması,

10. Derse yazılma işlemleri sonucunda belgelerin toplanması ve Dekanlık Makamına gönderilmesi,

11. Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılması,

12. Ders değerlendirme ile ilgili faaliyetler takip edilir.

13. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulamayapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması,

14. Yatay geçiş yolu ile gelen öğrencilerin işlemlerinin yapılması,

15. Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi,

16. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

17. Yazı İşleri ile ilgili yazıları teslim almak ve tutanakları imzalamak,

18. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

Turkish