Languages

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

      Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından dekan tarafından, üç yıl süre ile atanır ve bu atama rektörlüğe bildirilir. Süresi biten başkan yeniden atanabilir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1.      Fakülte kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek,

2.      Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek,

3.      Her öğretim yılı sonunda, bölümün geçmiş yıllardaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu hazırlamak ve dekana sunmak,

4.      Bölüm Kurulu’na başkanlık etmek ve bölüm kurulu kararlarını uygulamak,

5.      İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Turkish